2548

2548

  • ระบบผลิตน้ำเย็นโดย
    ใช้พลังงานความร้อน
    จากแกลบ