นมโคสดเต็มมันเนย สเตอริไลส์

นมโคสดเต็มมันเนย สเตอริไลส์

  • การสเตอริไลส์หมายความว่าอย่างไร – สเตอริไลส์ หมายความว่า กรรมวิธีฆ่าเชื้อน้ำนมโคที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทด้วยความร้อน ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลาที่เหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เชื้อจุลินทรีย์และสปอร์ของจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ภายใต้สภาวะปกติที่ใช้ในการเก็บรักษา
  • คุณค่าสารอาหารของนมพาสเจอร์ไรส์และนมสเตอริไลส์ต่างกันหรือไม่ -กระบวนการสเตอริไลส์ใช้อุณหภูมิสูงกว่ากระบวนการพาสเจอร์ไรส์ จึงส่งผลให้วิตามินบางชนิดสูญเสียไปบางส่วนแต่คุณค่าอาหารทางด้านโปรตีน ไขมันไม่แตกต่างกัน