โรงไก่ไข่

โรงไก่ไข่

ขอบเขตลักษณะงาน โรงไก่ไข่ โครงการชั่งหัวมันฯ มีการเลี้ยงไก่ไข่ 2 แบบ คือ การเลี้ยงไก่ไข่แบบยืนกรง และการเลี้ยงไก่ไข่แบบ Cage Free

1. การเลี้ยงแบบยืนกรง

การเลี้ยงไก่ไข่แบบยืนกรง หมายถึง การเลี้ยงไก่ไข่ยืนโรงบนกรงตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันโรงไก่ไข่โครงการชั่งหัวมันฯ ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (Good Agricultural Practices : GAP)  ตามสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. การเลี้ยงแบบ Cage Free

การเลี้ยงไก่ไข่แบบ Cage Free หมายถึง  การเลี้ยงแบบไม่ขังกรง  ปล่อยอิสระภายในโรงเรือน การจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน ที่ช่วยส่งเสริมให้แม่ไก่มีสุขภาพดี มีความสุข แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ส่งผลให้ผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่ให้ความสำคัญกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ เช่น มีอิสระจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม (Freedom from discomfort) มีการระบายอากาศในโรงเรือนที่ดีและไม่เลี้ยงเบียดเสียดหนาแน่น  มีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์ (Freedom to express normal behavior) คือ มีอิสระการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ และมีความสบายตามชนิดของสัตว์

โรงไก่ไข่ โครงการชั่งหัวมันฯ มีการจัดการระบบการเลี้ยงไก่ไข่ให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ของกรมปศุสัตว์  การดูแลการให้อาหารไก่ไข่  การทำความสะอาดโรงเรือน  การดูแลสุขภาพไก่ไข่  และการทำวัคซีน รวมไปถึงการเก็บผลผลิตไก่ไข่  โดยมีการทำความสะอาด การคัดแยกขนาดไข่ไก่ตามน้ำหนัก แบ่งเป็น
ไข่ First Egg คือ ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวที่มีอายุ 18 สัปดาห์ ที่เริ่มมีการออกไข่ครั้งแรกซึ่งเป็นช่วงอายุที่แม่ไก่มีความสมบูรณ์มากที่สุด จึงให้ไข่ไก่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ และสารอาหาร โดยธรรมชาติแม่ไก่สาวจะให้ไข่ฟองเล็ก และจะค่อยๆ มีขนาดใหญ่ขึ้นตามอายุ  คุณลักษณะที่โดดเด่นของไข่ฟองเล็ก มีความข้นของไข่ขาวมากกว่าไข่ฟองใหญ่ คุณภาพโปรตีนในไข่ขาวของไข่ฟองเล็กจึงดี และเก็บไว้ได้นานกว่า  ไข่ฟองเล็กมีสัดส่วนของไข่แดงสูงกว่าไข่ฟองใหญ่ จึงมีปริมาณสารอาหารมากกว่า (เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์) สารอาหารทั้งหมดสะสมในไข่แดง โดยเฉพาะโฟเลท วิตามิน B12 กรดไขมัน และเลซิธิน ซึ่งมีประโยชน์ต่อสมองและระบบประสาท  เปลือกไข่ฟองเล็กมักจะหนากว่าเปลือกของไข่ฟองใหญ่ ถึงแม้เปลือกไข่จะเป็นส่วนที่กินไม่ได้ แต่ก็มีความสำคัญต่อคุณภาพไข่มาก เพราะช่วยป้องกันเชื้อโรคไม่ให้ผ่านเข้าไปในไข่ได้ ไข่ฟองเล็กจึงแข็งแรง ไม่แตกง่าย เก็บรักษาง่าย และยาวนานกว่า (จากการศึกษาของ รศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

โดยมีระยะเวลาเป็นไข่ First Egg 1 เดือน หลังจาก 1 เดือน นำไข่มาคัดแยกตามน้ำหนักเพื่อแยกเป็นเบอร์ 0 ถึงเบอร์ 4
ไข่เบอร์ 0 น้ำหนักมากกว่า 70 กรัม
ไข่เบอร์ 1 น้ำหนัก 65-70 กรัม
ไข่เบอร์ 2 น้ำหนัก 60-65 กรัม
ไข่เบอร์ 3 น้ำหนัก 55-60 กรัม
ไข่เบอร์ 4  น้ำหนัก 50-55 กรัม

เมื่อคัดแยกตามขนาดน้ำหนักแล้ว มีการบรรจุใส่กล่องพลาสติก กล่องละ 10 ฟอง มีการติดฉลากและวันที่ผลิตบ่งชี้ไว้จากนั้นทำการตรวจเช็คจำนวนไข่ไก่ที่ได้แต่ละเบอร์ และจำนวนไข่ไก่ที่ได้ทั้งหมด ส่งให้งานคลังผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งจำหน่ายให้ร้าน โกลเด้น เพลซ ต่อไป

ไข่ไก่ยืนกรง

ไข่ไก่ Cage Free

ตลอดการเลี้ยงไก่ไข่ที่โรงไก่ไข่  โครงการชั่งหัวมันฯ มีการทำตามระบบมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ไม่มีการใช้สาร Antibiotic มีโปรแกรมการจัดทำวัคซีน  การเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกัน  การส่งตัวอย่างอุจจาระเพื่อตรวจหาเชื้อ Salmonella spp.  การสุ่ม  swab  คอไก่เพื่อส่งตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A  และสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสนิวคาสเซิล  และการส่งตัวอย่างไข่ไก่ตรวจคุณภาพประจำปีตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. และสารปฏิชีวนะในไข่ไก่ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพได้ตามมาตรฐานและไม่พบเชื้อ Salmonella spp. และสารปฏิชีวนะในไข่ไก่

นอกจากนี้โรงไก่ไข่ โครงการชั่งหัวมันฯ ยังได้รับรางวัลธุรกิจผู้นำในการใช้ไข่ไก่ ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (Cage-Free Eggs) จากบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลแบบอย่างที่ดีในความรับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิภาพสัตว์สากล (Animal Welfare : ปราศจากการหิว กระหาย และการให้อาหารที่ไม่ถูกต้อง  ปราศจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม ปราศจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บและโรคภัย  ปราศจากความกลัวและทุกข์ทรมาน และมีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์)

รางวัลธุรกิจผู้นำในการใช้ไข่ไก่ ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (Cage-Free Eggs)