หน่วยผลิตภัณฑ์พืช

หน่วยผลิตภัณฑ์พืช

 ภารกิจและหน้าที่

ดูแลกิจกรรมด้านการเกษตร ผลิตผลผลิตทางการเกษตรของโครงการฯ มุ่งเน้นเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชท้องถิ่น การทำการเกษตรแบบบูรณาการ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรและเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ของคนในชุมชน มีหน่วยงานราชการร่วมปฏิบัติงาน องค์ความรู้ทั้งหมดยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แปลงพืชผักสวนครัว

          แปลงผักสวนครัว พื้นที่ 32 ไร่  พืชผักสวนครัวประมาณ 40 ชนิดปลูกหมุนเวียนเพื่อให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี ปฏิบัติงานตั้งแต่การเริ่มปลูก ดูแลรักษา จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุก่อนนำส่งจำหน่าย ทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้ระบบมาตรฐาน GAP ผลผลิตทั้งหมดมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เมื่อถึงมือผู้บริโภค

          หมายเหตุ การเลือกชนิดพืชผักในการปลูก ได้ทำการเก็บข้อมูลจากพืชผักท้องถิ่นและข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ สิ่งสำคัญคือเกษตรกร ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพของตนได้         

นาข้าว

พื้นที่ 4 ไร่ สาธิตการปลูกข้าวพันธุ์หอมปทุมบนพื้นที่สูง มีการปลูกข้าวเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว

การปลูกข้าวไร่ การเลี้ยงปลาในนาข้าว โดยใช้องค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในการบูรณาการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

แปลงไม้ผลและมะนาว

          แปลงไม้ผล พื้นที่ 21 ไร่ ปลูกไม้ผล 10 ชนิด ได้แก่ กระท้อน มะม่วง มะยงชิด ส้มโอ น้อยหน่าชมพู่เพชรสายรุ้ง เงาะ ทุเรียนเป็นต้น โดยไม้ผลแต่ละชนิดจะให้ผลผลิตจะออกตามฤดูกาลเพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

          แปลงมะนาว พื้นที่ 31 ไร่ เป็นแปลงสาธิตการปลูกมะนาวแบบเปลี่ยนยอด”ตอมะนาวยักษ์เลี้ยงยอดมะนาวแป้น” เพื่อให้มะนาวเจริญเติบโตได้ดีและได้ผลผลิตสูง นอกจากนี้ยังได้มีการปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว เป็นพืชแซมในแปลงอีกด้วย

          หมายเหตุ การปลูกพืชแซมกับแปลงมะนาว ในช่วงที่ต้นมะนาวเริ่มปลูกอายุ1-2ปีขนาดทรงพุ่มยังไม่ใหญ่มากนักทำให้มีพื้นที่ ที่สามารถปลูกพืชแซมได้ โดยเลือกชนิดพืชให้เหมาะสม เช่น ข้าวโพด  กระเจี๊ยบเขียว มะละกอ พริก มะเขือต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวและมีรายได้ก่อนมะนาวจะให้ผลผลิต ยังเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

แปลงพืชไร่

          แปลงยางพารา พื้นที่  31 ไร่ แปลงสาธิตปลูกยางพาราพันธุ์ JVP 80 การเก็บผลผลิตน้ำยางพาราใช้วิธีการเจาะน้ำยาง และทำยางแผ่นเพื่อส่งจำหน่ายแก่สหกรณ์ชาวสวนยางหัวหิน

          แปลงเกษตรแบบผสมผสาน พื้นที่  4  ไร่ ประกอบด้วย มะพร้าวน้ำหอม กล้วยน้ำว้า แก้วมังกร ละมุด กระชายขาว ปลูกในพื้นที่เดียวกัน โดยใช้หลักการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          แปลงสาธิตการปลูกถั่วเหลืองฝักสด พื้นที่ 2 งาน ปลูกถั่วเหลืองฝักสด(ถั่วแระ) เริ่มทำการปลูก เดือน กุมพาพันธ์ – เมษายน 2565 ผลผลิต 155 กิโลกรัม วางแผนการปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี 2565

โรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ดและสวนป่า

          โรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ดและสวนป่า พื้นที่ 3 ไร่ เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดหูหนู เป็นต้น สวนป่ารวบรวมพันธุ์ไม้ป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

แปลงสมุนไพร

          แปลงสมุนไพร พื้นที่ 1ไร่1งาน สาธิตการปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรและกระชายขาว เพื่อเป็นตัวอย่างแปลงสามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการปลูกดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวก่อนนำไปแปรรูป

          หมายเหตุ ในปัจจุบันอยู่ในช่วงเริ่มทดลองปลูก ดูแลรักษา คาดว่าจะเริ่มทดลองเก็บเพื่อตรวจหาตัวยาสำคัญได้ในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565

โรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือน

          โรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือน พื้นที่ 500 ตารางเมตร เลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ไทยขี้ตาแร่ เพื่อย่อยสลายขยะอินทรีย์และนำผลผลิตที่ได้คือน้ำหมักจากมูลไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยสำหรับแปลงปลูกพืช

          หมายเหตุ การส่งจำหน่ายน้ำหมักจากมูลไส้เดือนปริมาณเฉลี่ย 600-700 ลิตร ต่อปี ใช้วิธีการกรอกใส่ขวด 500 มิลลิตร ติดฉลากคุณสมบัติ วิธีการใช้

แปลงสาธิตการปลูกแหนแดงและผักบุ้งแก้ว

          แปลงสาธิตการปลูกแหนแดง พื้นที่ 500 ตารางเมตร ปลูกแหนแดงเพื่อใช้ในงานเกษตรเช่น การปลูกแหนแดงเพื่อตรึงไนโตรเจนในนาข้าว การใช้แหนแดงเพื่อนำมาเป็นปุ๋ยกมัก เป็นต้น

          แปลงสาธิตการปลูกผักบุ้งแก้ว 1ไร่ ปลูกผักบุ้งแก้วเพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจและนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพต่อไป

แปลงสาธิตการปลูกต้นมะริด

          แปลงสาธิตการปลูกต้นมะริด พื้นที่ 800 ตารางเมตร ปลูกต้นมะริดเพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ต้นมะริดยังเป็นพืชที่พบเห็นได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี แปลงสาธิตนี้จึงจุดเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ในเชิงลึกของต้นมะริดอีกด้วย

หน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน

  • สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดิน ผลิตปุ๋ยหมักและเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยน้ำจากมูลไส้เดือน
    • สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมปฏิบัติงานเชิงวิชาการในแปลงมะนาว ตลอดจนสนับสนุนการทำเกษตรชีวภาพในแปลงสาธิตการปลูกมะนาวในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน
    • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ร่วมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกสับปะรดสายพันธุ์ต่างๆในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน
    • ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ร่วมปฏิบัติงานในแปลงสาธิตการปลูกข้าวในพื้นที่แปลงโครงการชั่งหัวมัน
    • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวไร่หลวง ร่วมปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกมะนาวในพื้นที่โครงการ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

เลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โทร: 0 3247 2701 Email: [email protected]