ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ เก็บรักษาอย่างไร

ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ เก็บรักษาอย่างไร

  • จะต้องเก็บไว้ในที่อุณหภูมิสม่ำเสมอไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการเจริญของเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น มีอายุการเก็บ 10 วัน นับตั้งแต่วันผลิต อายุการเก็บจะสั้นลงหากอุณหภูมิการเก็บสูงกว่าที่กำหนดและเมื่อเปิดขวดแล้วควรดื่มให้หมด หากไม่หมดควรรีบเก็บเข้าตู้เย็นทันที