โรงน้ําดื่ม สวนจิตรลดา

ประวัติ

โรงน้ำดื่ม สวนจิตรลดา เป็นการผลิตที่ต่อยอดมาจากการผลิตนมผง เป็นแบบอย่างการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หลากผลิตภัณฑ์ที่ตั้งต้นมาจากน้ำนมดิบ  ซึ่งในกระบวนการผลิตนมผงนั้นมีขั้นตอนการระเหยเพื่อเอาน้ำออกจากน้ำนม แล้วจึงนำไปพ่นทำละอองแห้ง  น้ำที่ได้จากกระบวนการระเหยนม (Condensate) นั้นนำมาผลิตเป็นน้ำดื่ม  เนื่องจากน้ำ Condensate มีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูง และมีปริมาณมากพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำกลั่น เพื่อใช้เติมแบตเตอรี่รถยนต์ชนิดตะกั่วกรด 

ในปี พ.ศ.2530 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ำกลั่นที่ได้ เพื่อให้ได้น้ำที่มีความบริสุทธิ์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสามารถนำมาใช้บริโภคอย่างปลอดภัย 

    ในปัจจุบันน้ำดื่ม โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้มีการปรับปรุงคุณภาพโดยการกรองผ่านเมมเบรนด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซีส (RO) และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตและโอโซน มีขั้นตอนควบคุมคุณภาพ ควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภค