โรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา

ประวัติ

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องจากวิกฤตการณ์ภาวะน้ำนมดิบล้นตลาดเกิดขึ้นเป็นระยะๆ และในช่วงโรงเรียนปิดเทอม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมยังคงต้องเทนมทิ้งกันอยู่เสมอ ในปี พ.ศ. 2546 โครงการส่วนพระองค์ฯ จึงได้ดำเนินการสร้างโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรเป็นแนวทางแก้ไขภาวะน้ำนมดิบล้นตลาด และเป็นต้นแบบในการผลิตนมยูเอชทีจากนมโคสด 100% ช่วยให้เด็กได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงงาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546

ในปี พ.ศ. 2562 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนมยูเอชที สวนจิตรลดา และเริ่มทำการผลิตเพื่อจำหน่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563