โรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา

ประวัติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา ขึ้นในปีพุทธศักราช 2514 เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้าวและการสีข้าวให้ได้ผลดี ปีพุทธศักราช 2562 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ น้อมเกล้าฯ ถวายการก่อสร้างอาคารโรงสีข้าวตัวอย่างแห่งใหม่ โดยการออกแบบโรงสีข้าวตัวอย่างนี้ เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตของระบบ GMP เพื่อเป็นการสาธิตการผลิต ผลิตภัณฑ์จากข้าวให้ได้มาตรฐานที่ดีมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ