ศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา

ประวัติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงริเริ่มด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการก่อเกิดกิจการที่เป็นไปได้จริง ผ่านการศึกษาทดลองจนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์โดยพระองค์เอง ทั้งการเลี้ยงโคนม การเก็บรักษาน้ำนมโดยคงคุณภาพที่ดี ตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ เมื่อเกษตรกรหันมาเลี้ยงโคนมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาภาวะน้ำนมดิบล้นตลาดเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2512 ซึ่งวิกฤตการณ์ในครั้งนั้นมีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรในการควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาน้ำนมดิบ จึงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยหลักการถนอมอาหารด้วยความร้อนโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์

ในปี พ.ศ.2516 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ดำเนินการจัดสร้างศูนย์รวมนม สวนจิตรลดาเพื่อผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ เป็นที่ดำเนินการเพื่อให้เป็นแบบอย่างในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ศูนย์รวมนม สวนจิตรลดาผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ที่มีข้อแตกต่างจากที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป คือผลิตด้วยนมสดแท้เต็มมันเนยและมีคุณภาพสูง

ในปี พ.ศ.2562 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เห็นความจำเป็นที่จะปรับปรุงพัฒนาสายการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด อาชีพพระราชทาน สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม โดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้การสนับสนุนด้านการออกแบบแปลนอาคาร และการก่อสร้างศูนย์รวมนมใหม่ รวมทั้งเครื่องจักรในสายการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ใหม่ทั้งหมด รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 367.7 ล้านบาท

ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนม สวนจิตรลดาแห่งใหม