โรงงานแปรรูปนม โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

ประวัติ

โรงงานแปรรูปนม โครงการชั่งหัวมันฯ เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช 2558 โดยการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในโครงการพระราชดำริ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำมาผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรส์และสเตอริไลส์ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์นม “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” รวมทั้งการผลิตไอศกรีม Soft serve โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธิตการแปรรูปเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำนมดิบ ส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์นม