โรงนมเม็ด สวนดุสิต

ประวัติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในกระบวนการพ่นนมให้เป็นผงนั้นบางส่วนจะเกิดผงนมขนาดใหญ่ทำให้การละลายไม่ดี ไม่สามารถบรรจุเป็นนมผงได้ แต่นมส่วนนั้นมีคุณค่าทางอาหาร จึงทรงให้ทำการทดลองผลิตทอฟฟี่รสนม แต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ต่อมาจึงเปลี่ยนมาทดลองผลิตนมอัดเม็ด โดยเริ่มทดลองในปี พ.ศ. 2521 มีบริษัท เทวกรรมโอสถ ช่วยในการอัดเป็นเม็ด แต่ทำได้เพียงระยะเวลาช่วงสั้นๆ ก็ต้องระงับไป ต่อมาในปลายปี  พ.ศ. 2527 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้เริ่มทำการผลิตนมอัดเม็ดอีกครั้ง เนื่องจากผงนมขนาดใหญ่มีปริมาณมาก โดยทดลองใช้เครื่องตอกเม็ดยาแบบทีละเม็ด และทดลองหาสูตรของส่วนผสมที่เหมาะสม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก หม่อมหลวงอัคนี  นวรัตน์ ได้ให้คำแนะนำในการผลิตนมเม็ด ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมน้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องผนึกซอง  จนสามารถดำเนินการผลิตนมเม็ดขึ้นได้  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2528  เภสัชกรมงคลศิลป์  บุญเย็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ธีรพงษ์  จากคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพนมเม็ดจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค พร้อมได้มอบเครื่องตอกนมเม็ดชนิดสากเดี่ยวจำนวน 1 เครื่อง