โรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ สวนจิตรลดา

ประวัติ

โรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ สวนจิตรลดา ได้เริ่มทดลองการผลิตในปีพุทธศักราช 2527 โดยใช้เครื่องพาสเจอร์ไรส์ที่ศูนย์รวมนมมาทดลองผลิตน้ำส้ม และน้ำอ้อยในช่วงแรก ต่อมาในพุทธศักราช 2532   โรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ได้สร้างอาคารใหม่ พร้อมทั้งรับโอนเครื่องพาสเจอร์ไรส์จากงานศูนย์รวมนม มาติดตั้ง    เพื่อใช้ในการผลิตน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ เพื่อจำหน่ายในช่วงต้น ได้แก่ น้ำมะม่วง และน้ำอ้อย