โรงน้ำผึ้ง สวนจิตรลดา

ประวัติ

โรงน้ำผึ้ง สวนจิตรลดา เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้ง โดยรับซื้อน้ำผึ้งจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ภาคเหนือ และส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคน้ำผึ้ง