โรงแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์

ประวัติ

ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทรงตรวจเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เมื่อปีพุทธศักราช 2528 ได้มีพระราชกระแสให้โครงการส่วนพระองค์ฯ ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย เนื่องจากทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า ในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์น้ำมันขาดแคลนหรืออ้อยราคาตกต่ำ จำเป็นต้องนำอ้อยมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน และได้ขยายผลโดยการนำเอทธิลแอลกอฮอล์มาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การทำแอลกอฮอล์เจล สเปรย์ฉีดเท้า น้ำมันนวดตัว และสบู่ใสผสมสารสกัดธรรมชาติจากใบโอลีฟ เป็นต้น