โรงโคนม สวนจิตรลดา

ประวัติ

ในปีพุทธศักราช 2505 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “โรงโคนม สวนจิตรลดา” ขึ้น เพื่อศึกษาค้นคว้า ทดลอง สาธิต และส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และการบริโภคนมสดของชาวไทย จนถือได้ว่าอาชีพเลี้ยงโคนมเป็น อาชีพพระราชทาน จวบจนปัจจุบัน ต่อมาในปีพุทธศักราช 2562 กรมปศุสัตว์ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายการดำเนินการก่อสร้าง โรงโคนม สวนจิตรลดาใหม่ การดำเนินงานของโรงโคนม สวนจิตรลดา ไม่ใช่เพียงแต่เลี้ยงโคนมเท่านั้น ยังมีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดง และกระบือ รวมทั้งกิจกรรมการผลิตน้ำนมหมักชีวภาพ (Biomilk) อีกด้วย